O projekcie

Projekt "Młodzieżowa Akademia Matematyki i Informatyki"
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zgodnie z umową o dofinansowanie nr WND-POWR.03.01.00-00-U072/17

Okres realizacji 1.10.2018 -30.09.2020

Cel szczegółowy PO WER: Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

Cel główny projektu: Rozwijanie kompetencji matematycznych, ICT, krytycznego myślenia, umiejętności uczenia się oraz rozwiązywania problemów u 290 uczniów klas VIII szkół podstawowych, klas gimnazjalnych i I LO z terenu Warszawy, województwa mazowieckiego,Białegostoku i okolic, oraz gmin Płońsk i Iława..

Opis projektu:

W rezultacie działań w projekcie pracownicy akademiccy Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej przeprowadzą zajęcia dydaktyczne w szkołach i na terenie uczelni . Stworzone zostaną warunki do prowadzenia w przyszłości pozaszkolnych zajęć edukacyjnych i popularyzatorskich. Grupa 290 uczestników z Warszawy, Białegostoku oraz spoza ośrodków akademickich uczestnicząc w zajęciach na MiNi zapozna się ze środowiskiem akademickim i uczelnia jako miejscem naukowego oglądu rzeczywistości.

W ramach projektu w celu rozwijania umiejętności uczenia się i pracy zespołowej odbędą się kilkudniowe wyjazdowe warsztaty matematyczno- informatyczne. Uczniowie współpracując w grupach pod kierunkiem nauczycieli akademickich przygotują prezentacje związane z omawianymi tematami, które potem zaprezentują w trakcie imprez popularyzatorskich.
Zorganizowane zostaną "Warsztaty Mistrzów" dla 40 wybitnie uzdolnionych uczniów z całej Polski zainteresowanych pracą badawczą. Uczestnicy w trakcie 6-7 dniowego pobytu na Wydziale spotkają się z wybitnymi nauczycielami akademickimi, dowiedzą się o kierunkach badań będą rozwijali kreatywność i umiejętność rozwiązywania problemów
W ramach oferty edukacyjnej zrealizowane zostaną zajęcia dla rodziców, służące rozwojowi kompetencji wychowawczych oraz społecznych.

Projekt będzie realizowany na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej we współpracy z JST (m.st Warszawa, starostwa w Płońsku i Iławie), Stowarzyszeniem na rzecz Edukacji Matematycznej, Centrum Nauki Kopernik.

Szkoły współpracujące w projekcie
II liceum Ogólnokształcące im. księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku, Białystok, ul Narewska 11
Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Iławie, Iława ul. Henryka Sienkiewicza 1
I liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku, Płońsk ul. Płocka 56.

Koordynator projektu

dr Barbara Roszkowska-Lech,

Wartość projektu: 421 201,9 zł
Kwota dofinansowania: 408 174,90 zł